BePMA vzw statuten

Beroepsvereniging

HOOFDSTUK  I

Benaming, zetel en doel van de vereniging

Artikel  1.- Er wordt een beroepsvereniging opgericht onder de naam “Belgian Pest Management Association vzw”

Zij heeft haar zetel In het Vlaams Gewest en heeft als ondernemingsnummer 0885.515.671.

Zij bestrijkt het Belgische grondgebied.

Artikel  2.- De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen. Om dit doel te bereiken kan zij o.a. overeenkomsten afsluiten. De vereniging zal bovendien al het nodige doen ter aanwending van de middelen die de wet haar toelaat waardoor de morele en materiële toestand van haar leden kan verbeterd worden.

Zij kan tevens voor haar leden een secretariaat voor kosteloos advies oprichten.

HOOFDSTUK  II

Soorten van leden -Voorwaarden voor toetreding en uittreding

Artikel  3.- De vereniging bestaat uit vaste leden, en toegetreden leden.

Artikel  4.- Om vast lid te zijn moet men:

1° instemmen met de statuten van de vereniging;

2° door de bestuursraad aangenomen zijn op voordracht van één of meerdere vaste leden; dit geldt niet voor de oprichters.

3° het minimumaantal leden is 2

Artikel  5.- De vaste leden moeten in het gebied van de vereniging het beroep uitoefenen van:

  • Ongediertebeheersing
  • Bestrijding van plaagdieren
  • Toeleverancier technische uitrusting en bestrijdingsmiddelen
  • Voedselveiligheid consultant
  • Opleiding en vorming in Pest Management sector
  • Consultant in Pest Management sector
  • En alle beroepsbezigheden die hieraan zijn gerelateerd of er uit voortvloeien

Artikel  6.- De vaste leden verbinden er zich toe:

1° ieder jaar een lidgeld (of bijdrage) te betalen dat telkens zal vastgesteld worden door de algemene vergadering; het maximumbedrag van de bijdrage voor hen die willen toetreden tot de vzw wordt ook bepaald door de algemene vergadering;

2° ieder jaar secretariaatsbijdragen te betalen dat telkens zal vastgesteld worden door de algemene vergadering;

3° de verplichte algemene vergaderingen bij te wonen, behoudens verhindering met voorafgaande melding bij het secretariaat;

4° zich naar alle reglementen van de vereniging te gedragen.

De algemene vergadering kan speciale bijdragen bepalen voor sommige soorten van leden of voor bijzondere diensten die in het kader van de vereniging mochten worden opgericht.

Artikel  7.-Toegevoegde leden zijn zij die door hun raadgevingen bijdragen tot de bloei van de vereniging. Zij hoeven niet te voldoen aan de voorwaarden inzake beroep. Zij hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen, maar zijn slechts stemgerechtigd indien zij deel uitmaken van de bestuursraad. Er mogen niet meer toegevoegde leden zijn dan een vierde van het aantal vaste leden.

Artikel  8.- Ieder lid heeft het recht ten allen tijde uit de vereniging te treden; deze mag hem/haar in voorkomend geval alleen de vervallen en lopende lidgelden doen betalen. Ontslag wordt schriftelijk bij de secretaris-penningmeester ingediend. Ieder lid dat drie maanden na de opeisbaarheid zijn lidgeld niet heeft betaald wordt geacht ontslag te nemen. De bestuursraad kan hem/haar van het ontslag ontheffen als hij/zij zich op een afdoende gemotiveerde manier verantwoordt binnen één maand na de kennisgeving bij aangetekend schrijven.

Artikel  9.- De leden kunnen uit de vereniging worden gesloten:

1° als zij de statuten en de bijzondere reglementen niet naleven;

2° in geval van kennelijk wangedrag;

3° als zij door hun lidmaatschap of door hun optreden de belangen van de vereniging schaden.

De uitsluiting wordt door de algemene vergadering op voorstel van de bestuursraad uitgesproken met twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De betrokkene moet worden verzocht en toegestaan zich te verdedigen. Ontslagnemende of uitgesloten leden verliezen alle rechten op de voordelen van de vereniging. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, moet ontslag nemen.

HOOFDSTUK  III

Bestuur van de vereniging- Benoeming en bevoegdheden van de bestuurders- Beheer van de goederen- Belegging van de fondsen- Vereffening van de rekeningen- Algemene vergaderingen

Artikel  10.- De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit een voorzitter, twee ondervoorzitters en een secretaris-penningmeester. Zij worden daartoe door een speciaal opgeroepen algemene vergadering, bij geheime stemming en bij twee derden meerderheid van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, voor vier jaar verkozen uit de leden. Indien geen enkele kandidaat de twee derden meerderheid behaalt wordt een tweede ronde gehouden met gewone meerderheid van stemmen. Bij eventuele staking van stemmen wordt het lid met het oudste lidmaatschap verkozen. Ten minste drie vierde van de bestuurders moet uit de vaste leden worden verkozen.

Artikel  11.- Het bestuursorgaan wordt om de twee jaar voor de helft hernieuwd. De eerste reeks van uittredende leden wordt door het lot aangewezen. Is het getal van de bestuurders oneven dan zal dienen bepaald te worden tot welke reeks de grotere helft behoort. Uittredende bestuursleden kunnen worden herverkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat te allen tijde intrekken.

Overleden, ontslagnemende of uitgesloten bestuurders worden op de eerstvolgende algemene vergadering vervangen. De aldus verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel  12.- Het bestuursorgaan vergadert minimum om de drie maanden. De vergadering heeft van rechtswege plaats zonder oproeping. De voorzitter kan de raad ook oproepen telkens als het in het belang van de vereniging nodig is. Hij moet de raad oproepen als ten minste twee leden van de raad hem dat schriftelijk vragen.

Artikel  13.- Het bestuursorgaan kan alleen beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig is. Indien niet de helft van de leden aanwezig is en nadat een nieuwe oproeping heeft plaats gehad, kan over de agenda worden gestemd ongeacht de samenstelling van de vergadering. In alle gevallen worden beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen. Het bestuursorgaan kan ook een schriftelijke besluitvorming voorzien. Bij eenparigheid van stemmen zal er schriftelijk kunnen beslist worden en hoeven de bestuurders niet meer fysiek samen te komen

Artikel  14.- Als een lid van het bestuursorgaan zonder aanvaardbare reden drie opeenvolgende raadsvergaderingen niet bijwoont, legt het bestuursorgaan zijn eventuele uitsluiting aan de algemene vergadering voor.

Artikel  15.- De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De algemene vergadering kan echter een vergoeding toekennen aan de secretaris-penningmeester.

Artikel  16.- Het bestuursorgaan is belast met alle administratieve handelingen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn opgedragen; het neemt alle maatregelen tot uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering; het onderzoekt alle middelen die dienstig zijn om het doel van de vereniging te bereiken.

Artikel  17.- De voorzitter ziet toe op en zorgt voor de uitvoering van de statuten. Hij handhaaft de orde in de vergaderingen, hij neemt alle maatregelen voor de uitvoering van de beslissingen van de bestuursraad, hij ondertekent samen met de secretaris-penningmeester alle akten, besluiten of beslissingen en vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de overheid en met derden, in voorkomend geval kan hij delegatie verlenen.

Behalve als de algemene vergadering daartoe bijzondere volmacht heeft verleend aan iemand anders, treedt hij op in alle vorderingen voor het gerecht, als eiser of als verweerder. Hij geeft de richtlijnen voor de bijeenkomsten van het bestuursorgaan en van de algemene vergaderingen.

Artikel  18.- De ondervoorzitters staan de voorzitter in zijn taak bij. Zo nodig vervangen zij hem en deze kan zijn bevoegdheid tijdelijk overdragen aan een van de twee.

Artikel  19.-De secretaris-penningmeester verricht het administratief werk van de vereniging. Hij stelt de notulen van de raad en van de algemene vergadering op. Hij houdt de lijst van de leden van de vereniging en legt de aanvragen tot toetreding aan het bestuursorgaan voor. Hij bewaart het archief van de vereniging.

Artikel  20.- De secretaris-penningmeester is de bewaarder van de roerende goederen van de vereniging waarvan hij de inventaris opstelt  en bewaart. Hij is aansprakelijk voor het kasgeld en voor de hem toevertrouwde effecten. Hij betaalt op bevelen ondertekend door de voorzitter of het door deze laatste daartoe gemachtigde bestuurslid. Hij int de lidgelden en de andere aan de vereniging verschuldigde of door haar te ontvangen bedragen en geeft er kwijting van. Hij verricht alle plaatsingen, overplaatsingen en opvragingen van fondsen door de voorzitter, zijn plaatsvervanger of gemachtigde ondertekende bevelen, waarin de te plaatsen, over te plaatsen of op te vragen sommen worden vermeld.

Artikel  21.- Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen welke zij onder bezwarende of kosteloze titel heeft verkregen en welke de wet haar toelaat te bezitten. Het maatschappelijk kapitaal  wordt gestijfd door de lidgelden van de vaste leden, de giften en legaten  van particulieren, de toelagen van overheidswege en alle andere voordelen welke de vereniging wettelijk mag genieten.

Artikel  22.- De algemene vergadering beslist over de aanwending van het vermogen en de inkomsten van de vzw. De niet gebruikte fondsen moeten op haar naam worden geplaatst bij een erkende bankinstelling. Andere manieren van plaatsing kunnen slechts worden toegestaan door een speciaal bijeengeroepen algemene vergadering waarbij tenminste twee derden van de stemgerechtigde leden tegenwoordig zijn. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van tenminste twee derden van de tegenwoordige stemgerechtigde leden. Het is de vereniging ten stelligste verboden delen of aandelen te nemen in handelsvennootschappen.

Artikel  23.- De leden komen tenminste één maal per jaar in algemene vergadering bijeen op de data te bepalen door het reglement van inwendige orde. De oproepingstermijn van de algemene vergadering bedraagt 15 dagen. De voorzitter kan de algemene vergadering  oproepen telkens hij het dienstig acht. Hij moet ze oproepen als vijf van de leden het schriftelijk vragen en het onderwerp vermelden dat zij op de agenda willen plaatsen. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering is een tweede bijeenroeping nodig, minstens 15 dagen later. Deze algemene vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of belangeloos doel van de vzw, is hij alleen aangenomen wanneer ze vier vijfden van de  uitgebrachte stemmen heeft verkregen (onthoudingen worden niet meegerekend).

De algemene vergadering is bevoegd tot het verkiezen van de leden van het bestuursorgaan, het goedkeuren van de bijzondere reglementen en het reglement van inwendige orde, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vzw, het onderzoeken van de rekeningen en in het algemeen tot het bespreken van alle onderwerpen die de vzw aangaan en haar regelmatig zijn voorgelegd. Haar beslissingen verbinden alle leden. Op de algemene vergaderingen heeft elk vast lid en elke bestuurder recht op één stem.

Behalve in de gevallen bepaald in de artikelen 22 en 25 van de statuten worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de tegenwoordige stemgerechtigde leden.

Artikel  24.- Een van de algemene vergaderingen die plaats heeft in februari is gewijd aan het indienen en het nazien van de rekeningen die op 31 december van het vorig jaar zijn afgesloten. Aan die vergadering die alle leden dienen bij te wonen, brengt het bestuursorgaan verslag uit over alle werkzaamheden van het afgelopen jaar en legt hij de jaarlijkse rekening der ontvangsten en uitgaven ter goedkeuring voor, alsook de rekeningen  betreffende de verrichtingen door de vereniging gedaan.

De secretaris-penningmeester is er toe gehouden de rekeningen op de zetel van de vzw ter inzage aan de leden te leggen gedurende vijftien dagen voorafgaand supra vernoemde algemene vergadering. Slechts met toestemming van de algemene vergadering worden zij openbaar gemaakt.

Na de algemene vergaderingen worden de besluiten door het secretariaat aan allen leden meegedeeld.

HOOFDSTUK  IV

Wijziging of herziening van de statuten- Ontbinding en vereffening van de vzw

Artikel  25.- Tot wijziging van de statuten en/of tot de ontbinding van de vzw kan slechts op geldige wijze worden besloten, bij een vier vijfden meerderheid van tenminste twee derden van de leden die tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op een daartoe speciaal opgeroepen algemene vergadering. Indien een algemene vergadering bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit te spreken of om haar statuten te wijzigen. Indien er geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering is een tweede bijeenroeping nodig, minstens 15 dagen later. Deze algemene vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of belangeloos doel van de vzw, is hij alleen aangenomen wanneer ze vier vijfden van de  uitgebrachte stemmen heeft verkregen (onthoudingen worden niet meegerekend).

De duur van de vzw is onbeperkt.

Indien nodig kan de algemene vergadering die tot ontbinding besluit, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.

Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de vzw als volgt verdeeld:

Het bedrag van giften en legaten gaat terug naar de beschikker, zijn erfgenamen of zijn rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming bedongen is in de akte van schenking en de vordering ingesteld wordt binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van ontbinding. Het netto-actief, na eventuele aftrek van het  bedrag van de aan de vzw gedane giften en legaten, wordt toegekend aan de door de algemene vergadering aangewezen soortelijke of aanverwante erkende beroepsvereniging. Die aanwijzing kan maar uitwerking hebben als de aan de goederen gegeven bestemming is gebeurd conform de wet.

HOOFDSTUK  V

Verbintenis tot geschillenberechting

Artikel  26.- Het bestuursorgaan zoekt in gemeen overleg  met de tegenpartij  naar middelen om ieder geschil waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing van scheidsrechters  bij te leggen.

Artikel  27.- Geschillen die in de vereniging ontstaan betreffende de toepassing van de statuten en reglementen op niet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, worden altijd beslecht door scheidsrechters, uit de vaste of toegetreden leden gekozen en door de betrokken partijen benoemd. Bij staking van stemmen worden die geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, die door de beide andere, of als zij weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt benoemd.

De beslissing van de scheidsrechters is definitief.

HOOFDSTUK  VI

Reglement van inwendige orde

Artikel  28.-  Het bestuursorgaan stelt een reglement van inwendige orde op tot uitvoering van deze statuten. Alvorens te worden toegepast moet het door de algemene vergadering zijn goedgekeurd.

Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijzigingen van dit reglement.                

De Secretaris-penningmeester,                            De Voorzitter,