BePMA vzw reglement inwendige orde

Beroepsvereniging

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

HOOFDSTUK  1
Benaming, zetel en doel van de vereniging

Artikel 1-Belgian Pest Management Association, afgekort BePMA, is een vzw opgericht conform de Wet van 23 maart 2019.

HOOFDSTUK  2

Soorten van leden – Voorwaarden voor toetreding en uittreding

Art 2-Slechts indien wordt voldaan aan artikel 5 van de bekrachtigde statuten kan men als gewoon lid worden toegelaten. Varianten van het voorgaande kunnen besproken worden in de schoot van de raad van bestuur die in voorkomend geval de gewijzigde tekst ter goedkeuring dient voor te leggen aan de algemene vergadering.

Art 3-Een eenmalige instapkost per gewoon lid kan worden bepaald en opgelegd mits een goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging.

Art 4-§1.Als ereleden in de zin van art 7 van de statuten van  de Belgian Pest Management Association kan elkeen die bijdraagt tot de bloei van de vereniging worden aanvaard op voorstel van één of meerdere gewone leden mits instemming en goedkeuring door  de bestuursraad van de vereniging.(cf. art. 4,2°St.) .

          §2. Er wordt over gewaakt dat er niet meer ereleden zijn dan een vierde van  het aantal gewone leden.

Art 5-Bij het in gebreke blijven om het jaarlijkse lidgeld te voldoen zal één maand na het verstrijken van de daartoe voorziene termijn , een herinneringsschrijven worden gestuurd. De leden ontvangen pas na het betalen van het lidgeld en de secretariaatskosten een certificaat duidende dat ze volwaardig lid zijn van de vereniging.

Art 6- De handelsondernemingen die lid zijn van de vereniging dienen de raad van bestuur schriftelijk te laten weten wie gemachtigd is tot hun vertegenwoordiging . Dit geldt insgelijks voor deze laatste zijn eventuele vervanging.

HOOFDSTUK  3

Bestuur van de vereniging- Benoeming en bevoegdheden van de bestuurders- Beheer van de goederen- Belegging van de fondsen- Vereffening van de rekeningen- Algemene vergaderingen

Art 7-De uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering zal geschieden via elektronische mail en dient plaats te vinden minstens 14 dagen voor de datum waarop ze zal plaatsvinden. De uitnodigingen worden aan alle leden verstuurd door de secretaris van de vereniging in opdracht van de voorzitter. De uitnodiging zal vermelden:
-de plaats, datum en uur van de algemene vergadering;
-de agenda, die voorbereid zal worden door de bestuursraad;
-indien het wordt vereist hetzij door de wet ,hetzij door de statuten de modus operandi waarop een tweede algemene vergadering met hetzelfde doel en agendapunten zal worden bijeengeroepen.

Art 8-Indien de noodzaak zich voordoet kan de voorzitter na advies van de bestuursraad beslissen tot het bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering. Dit gebeurt  met in achtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 7 hoger vernoemd van huidig reglement van inwendige orde met dien verstande dat de in voornoemd artikel vermelde termijn van 14 dagen zal ingekort worden tot 5 dagen gelet op het uiterst dringend karakter. De voorzitter moet een algemene vergadering bijeenroepen indien minstens 3 leden hem daartoe schriftelijk om verzoeken. In voorkomend geval gelden de identieke termijnen bepaald voor de algemene vergaderingen met een dringend karakter.

HOOFDSTUK  4

Vereffening van de vereniging

Art 9-Indien door de algemene vergadering tot een ontbinding werd beslist zal tot een aanduiding van twee vereffenaars worden overgegaan. Deze vereffenaars worden conform artikel 25 van de statuten gekozen onder de gewone leden van de vereniging ter gelegenheid van de algemene vergadering waarop tot de ontbinding werd beslist. Kwestieuze algemene vergadering zal tevens instaan voor de afbakening van hun bevoegdheden.

HOOFDSTUK 5

Werking van de raad van bestuur

Art 10-De raad van bestuur houdt zijn vergaderingen conform de vigerende bepalingen ad hoc zoals vervat in de statuten.

Hij neemt zijn beslissingen collegiaal, hetzij na een stemming.
Dit  kan impliceren dat tijdens een vergadering van de raad van bestuur er onderling meermaals geen eensgezindheid kan bestaan en dat ieder regelmatig verkozen  bestuurslid zonder enige belemmering vrijuit zijn mening kan laten gelden. Zoals in aanhef van dit artikel gesteld, worden de beslissingen hetzij collegiaal, hetzij na stemming genomen. Dit houdt in dat achteraf, als uiteindelijk de beslissing is genomen, ieder lid zich aan de afspraak dient te houden en er zich niet kan van distantiëren.

Mutatis mutandis legt dit eveneens aan de bestuursleden de discretieverplichting op met betrekking tot de aan de tot stand gekomen beslissing voorafgaande gedachtewisseling, discussies en/of meningsverschillen omtrent haar inhoud.

De discretieverplichting voor de bestuursleden geldt insgelijks wanneer het gaat om vertrouwelijke informatie die mogelijks van aard zou kunnen zijn de werking van de vereniging en de belangen van haar leden in het gedrang te brengen”

HOOFDSTUK 6

Werkgroepen

Art 11-Tijdens een algemene vergadering of op verzoek van minstens 3 leden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur kan een werkgroep worden samengesteld voor het onderzoek van diverse aangelegenheden in het kader van de werking van de Belgian Pest Management Association.

De werkgroep brengt verslag uit bij en doet voorstellen aan de bestuursraad.

De bestuursraad rapporteert over de werkzaamheden van de werkgroepen aan de algemene vergadering

HOOFDSTUK 7

Communicatie

Art 12- Voor de communicatie met betrekking tot de materies die rechtstreeks of     onrechtstreeks verband houden met Belgian Pest Management Association als vereniging is de secretaris het aanspreekpunt met dien verstande dat hij instaat voor de verspreiding al naar gelang het geval aan de bestuursleden of aan alle leden van de vereniging na goedkeuring van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 8

Publiciteit

Art 13-Ten behoeve van alle leden en de opdrachtgevers van Belgian Pest Management Association wordt de website www.bepma.be ontwikkeld.

HOOFDSTUK 9

Slotbepaling

Art 14-De wijzigingen van dit reglement van inwendige orde werd opgesteld ter uitvoering van artikel 28 van de bekrachtigde statuten van de vereniging en wordt heden goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 februari 2021.

De Secretaris,                                                                              De  Voorzitter,